Fundacja FLIS

O nas

Celem Fundacji jest wspieranie różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa. Poprzez aktywizację lokalnych środowisk FLIS ma także promować postawy obywatelskie, wyrażające się w braniu odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy.


Obszary działań

 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Ochrona zdrowia
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Ochrona praw
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
  • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości
  • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
 • Doradztwo zawodowe, poradnictwo
  • odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
  • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
 • Nauka, kultura, ekologia
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
   • muzyka
   • sztuki wizualne, wzornictwo
   • literatura, czasopisma
   • animacja społeczno-kulturalna
   • edukacja kulturalna
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Wspieranie organizacji pozarządowych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych – obszary wsparcia:
  • Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
  • Księgowość, zarządzanie finansami
  • Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
  • Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
  • Sprawy formalne związane z działalnością organizacji
  • Wsparcie lokalowe: Inkubtaor NGO / Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doracczy w Głogowie – lokal ok. 24m2; możliwość organizowania spotkań; korzystanie w formie inkubatora – w formule open space (współdzielenie przestrzeni)
  • Wsparcie techniczne: 4 stanowiska komputerowe z podstawowym oprogramowaniem biurowym; dostęp do internetu, drukarki, kserokopiarki, skanera; biblioteczka obywatelska – literatura z zakresu aktywności obywatelskiej i działalności pozarządowej
  • Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
  • Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
  • Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną: pozyskiwanie funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) i doradztwo dot. pisania projektów; elementy księgowości w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania w wewnątrz organizacji w tym m.in. z zakresu: prowadzenia rachunkowości, prawidłowego opisywania dokumentów, sporządzania sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminy składania dokumentów i zeznań itp.; zakładanie organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza itp.); elementy animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrz-sektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie
  • Współpraca z administracją
  • Prowadzenie działalności zarobkowej – działalność odpłatna, gospodarcza
  • PR i promocja organizacji
  • Nowe technologie
  • Aktywizacja lokalna
  • Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
 • Wspieranie organizacji pozarządowych – sposoby wsparcia:
  • poradnictwo telefoniczne
  • poradnictwo mailowe
  • poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
  • informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji: ngo.glogow.pl, rondo.glogow.pl
  • wydawnictwa, publikacje
  • szkolenia, warsztaty, konferencje
 • Sport, turystyka, wypoczynek
  • Wypoczynek dzieci i młodzieży
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowska wolontariuszka Sara
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Amicus
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowskie stowarzyszenie ,,Dajmy Dzieciom Nadzieję”

Nasze biuro

Perseusza 13, 67-200 Głogów

Pon-Pt: 09.00-15.00
Weekend: Nieczynne

Tel/Fax: +48 533 724 544
E-mail: flis@flis.org.pl

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Rachunek główny – BNP Paribas o/ Głogów:
24 1750 0012 0000 0000 4106 2487

Rachunek dla OpenLAB – BNP Paribas o/ Głogów:
12 1750 0012 0000 0000 4106 2509