OpenLAB RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000368272, z siedzibą w Głogowie ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, posiadająca numer statystyczny REGON: 021410256 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 693-216-51-74, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych lub/i administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka:

Podstawa prawna przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, w związku umową w przedmiocie uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację (dalej: „Umowa”). W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub/i na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Fundacji, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO ) tj. na podstawie dobrowolnej zgody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, przy czym konieczne do zawarcia i realizacji Umowy oraz niezbędne do spełnienia przez Fundację obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i realizacją Umowy. W zakresie przekazania Administratorowi danych do celów marketingowych oraz danych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację, w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Fundacji, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka jest zawarcie i realizacja Umowy oraz spełnienie przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i realizacją Umowy. W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora marketingu produktów i usług. W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację, celem przetwarzania danych w związku z wykorzystaniem zdjęć/nagrań jest promocja działalności Fundacji. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 

Cofnięcie zgody:

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, zgoda na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane:

  1. w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od daty sporządzenia dokumentu; 
  2. w zakresie danych zawartych w dokumentach, które mogą być istotne dla dochodzenia roszczeń z Umowy
    – przez 10 lat od dnia, kiedy roszczenia stały się wymagalne; 

chyba, że terminy te na skutek zmiany przepisów ulegną zmianie. 

Dane przetwarzane w celach marketingowych, dane w postaci wizerunku przetwarzane w związku ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych sporządzonych podczas zajęć organizowanych przez Fundację będą przechowywane aż do momentu cofnięcia zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 

Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/i danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty świadczące dla Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty zewnętrzne świadczące dla Fundacji usługi w zakresie obsługi księgowości. Dane osobowe uczestnika zajęć (Imię i nazwisko, miasto zamieszkania, wiek dziecka) mogą być przekazywane również podmiotom trzecim w związku z uczestnictwem w konkursach i wydarzeniach w ramach zajęć prowadzonych przez Fundację – w tym zakresie dane osobowe uczestnika mogą zostać użyte przez podmioty trzecie w szczególności do oznaczenia prac konkursowych stworzonych przez uczestnika oraz przetwarzane w związku z promocją konkursu/wydarzenia (np. w ramach foto/wideorelacji z konkursu/wydarzenia). 

Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

W Fundacji powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu email: flis@flis.org.pl

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: 

Pani/Pana dane osobowe lub/i dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowska wolontariuszka Sara
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Amicus
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowskie stowarzyszenie ,,Dajmy Dzieciom Nadzieję”

Nasze biuro

Perseusza 13, 67-200 Głogów

Pon-Pt: 09.00-15.00
Weekend: Nieczynne

Tel/Fax: +48 533 724 544
E-mail: flis@flis.org.pl

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Rachunek główny – BNP Paribas o/ Głogów:
24 1750 0012 0000 0000 4106 2487

Rachunek dla OpenLAB – BNP Paribas o/ Głogów:
12 1750 0012 0000 0000 4106 2509